درآمد حاصل از مشاوره پزشکی از تاریخ 1 فروردین ماه 1399 به حساب موسسه محک واریز خواهد شد و فیش واریزی آن، در این صفحه قرار داده می شود.

1-حمایت مالی محک فروردین 99

از دکتر بپرسید

ویزیت Whatsapp

تماس با مطب

نوبت دهی اینترنتی